گواهینامه ها و استانداردها

شرکت صنایع غذایی پردیس در حال حاضر دارای نشان استاندارد ملی، مجوز ایمنی مواد غذایی و نشان حلال بوده و هم اکنون در حال پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO 9001 ، مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO 14001  ، مدیریت ایمنی بر اساس OHSAS 18001 ، مدیریت کیفیت موادغذایی HACCP ، مدیریت ایمنی غذائی بر اساس ISO 22000 به عنوان تنها شرکت موجود در زمینه صنایع غذایی و دارنده سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) می باشد.

پروانه کاربر علامت استاندارد به شماره ۸۵۳۴۰۵۹۱۱

 

 

 

 

 

 

پروانه بهداشتی ساخت جهت بسته بندی برنج در اوزان مختلف به شماره ۱۳۴۳۳/۴۹

 

 

 

 

 

 

گواهینامه اعطا نشان حلال به شماره ۱۷۴۹

واحد نمونه استان مازندران در همایش ملی روز جهانی غذا ۱۳۹۱