گواهینامه ها و استانداردها

از دستاوردهای بدست آمده در دوران پس از بهره برداری می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- اخذ پروانه بهداشتی ساخت در سال ۱۳۹۰

- دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در سال ۱۳۹۱

- دریافت نشان حلال در سال ۱۳۹۱

- استاندارد تشویقی برنج قهوه ای در سال ۱۳۹۳

- پیاده سازی سیستم یکپارچه مدیریت IMS در سال ۱۳۹۳

            مدیریت کیفیت بر اساس ISO 9001:2008

            مدیریت زیست محیطی بر اساس  ISO 14001:2004

            مدیریت ایمنی بر اساس OHSAS 18001:2007

            مدیریت ایمنی غذائی بر اساس ISO 22000:2005

            مدیریت کیفیت موادغذایی HACCP

- کسب عنوان واحد نمونه استانی در سال ۱۳۹۱

- عضویت در انجمن ارگانیک کشور در سال ۱۳۹۳

- تولید کننده برتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۴

پروانه کاربر علامت استاندارد به شماره ۸۵۳۴۰۵۹۱۱             پروانه بهداشتی ساخت در اوزان مختلف به شماره ۱۳۹۳ظ/۴۹

                                                              

مدیریت کیفیت براساس  ISO9001:2008                          مدیریت زیست محیطی براساس ISO14001:2004

                          

مدیریت ایمنی غذائی براساس ISO22000:2005              مدیریت ایمنی براساس OHSAS 18001:2007

                              

مدیریت کیفیت مواد غذائی HACCP                                استاندارد تشویقی برنج قهوه ای

                      

دریافت نشان حلال


گواهینامه اعطا نشان حلال به شماره  ۱۷۴۹                             واحد نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی

                                                  

واحد نمونه استان مازندران در همایش ملی روز جهانی غذا ۱۳۹۱            نمونه ملی بخش کشاورزی