درجه بندی و سورت رنگی

سورتکس دستگاه جداکننده دانه های رنگی در برنج بوده که مجهز به دوربین می باشد. این دور بین ها با عکس برداری از دانه های برنج و تطبیق آنها با نمونه مرجع ،دانه های مردودی و رنگی را از دانه های سفید و مورد تایید جدا می کنند.از این دستگاه برای جداسازی دانه های سبز ،زرد، شکم سفید و … قبل از بسته بندی برنج استفاده می شود .