بسته بندی

شرکت پردیس امکانات پیشرفته بسته بندی و تحویل برنج در اوزان و ارقام متفاوت (ایرانی) با نام تجاری خود شرکت و یا نام تجاری شرکت متقاضی جهت توزیع و فروش را دارا می باشد.